स्नातकोत्तर तह एम्.एड्. प्रथम सेमेस्टर र तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना !

२०८० साल श्रावण/भाद्र महिनामा सञ्चालन हुने शिक्षाशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातकोत्तर तह एम्.एड्. प्रथम सेमेस्टरका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम २०८० असार १० गतेसम्म भर्नहुन र तेस्रो सेमेस्टरको नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरुको लागि परीक्षा आवेदन फाराम २०८० असार ११ गतेसम्म भर्नहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
थप जानकारीको लागि
९८४२८४८७७५
परीक्षा शाखा
नोट ः नियमित विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।