परीक्षा फाराम भर्न सम्बन्धी सूचना !

चार वर्षे स्नातक तह प्रथम वर्ष ( B.Ed.,B.A. तथा BBS) आंशिक तर्फका परीक्षा फाराम मिति २०७९ पौष ८ गतेसम्म रजिष्ट्रेशन नम्बर 2019 सम्ममात्र भएका आंशिक परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा फाराम भरिसक्नु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ साथै तीन वर्षे B.Ed.,B.A.तथा BBS प्रथम वर्षका आंशिक तर्फका परीक्षार्थीहरुका लागि भने २०७२ सालमा प्रथम वर्षको परीक्षामा समावेश भएका परीक्षार्थीहरुले मात्र यो परीक्षा फारम भर्न पाउनेछन् । थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बरहरु
परीक्षा शाखा
सोलुखुम्बु बहुमुखी क्याम्पस
९८४२८४८७७५, ९८५१०१०५५६, ९८४१६३५३३७, ०३८५२०२२५